فروشگاه کتاب آکارس ایران

انگیسی برای مکاتبات علمی (فهرست مطالب و قسمتی از کتاب).pdf

برای آشنایی مخاطبان علمی با محتوای کتاب و کیفیت ترجمه آن، فهرست مطالب و قسمتی از کتاب در این قسمت گنجانده شده است.


دانلود