فروشگاه کتاب آکارس ایران

کاربرد روش های آماری در علوم و صنایع غذایی (انگلیسی)

روش‌های آماری به تشخیص روندها، کشف روابط و ترسیم نتیجه گیری از داده های آزمایش کمک زیادی می‌کنند. بسیاری از محققان بدون بررسی‌های اولیه، اقدام به استفاده از آزمون‌های آماری خاصی در پژوهش خود می‌کنند. در این مقاله انواع روش های آماری پارامتری و ناپارامتری یک و دو متغیره مورد استفاده در علوم و صنایع غذایی بررسی شده و همچنین در خصوص مزایا و معایب این روش ها و مثال های کاربردی آنها در این حیطه مطالبی بیان شده است.


دانلود