فروشگاه کتاب آکارس ایران

تفسیر نتایج در پژوهش های علوم پزشکی (انگلیسی)

برای درک پیشرفت های علوم پزشکی تفسیر مناسب نتایج آماری ضروری است. روش های آماری به ما اجازه می دهند تا عدم قطعیت و خطاهای طبیعی آزمایش را به پارامترهای قابل اندازه گیری و قابل استفاده برای کارهای بالینی تبدیل کنیم. درک این روش ها از اهمیت زیادی برخوردار است و به محققان کمک می کند تا با به روز رسانی اطلاعات خود، بر اساس شواهد خوب از تصمیم گیری خود پشتیبانی کنند. در این مقاله جنبه های مختلف طرح های آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماری نتایج مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود