فروشگاه کتاب آکارس ایران

نمونه‌ای از نحوه پاسخ دادن به گزارش داوری

برای تنظیم پاسخ‌های خود به داوران روش‌های مختلفی وجود دارد که بهترین آنها روش‌هایی است که به داوران و سردبیر کمک می‌کند که از محل تغییرات انجام‌شده آگاه شوند. به هر یک از نظرات داوران به طور جداگانه پاسخ دهید.


دانلود